Hankkeet

Rovala-Opisto on mukana useissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Tutustu hankkeisiin alla.

Strategiarahoituksella toteutettavat hankkeet   

Rovala-Opisto on mukana vuoden 2023 jaetuissa Strategirahoitushankkeissa kahdessa kokonaisuudessa. Vierko hankeverkostossa sekä Digikyvykkyys hankeverkostossa. Hankkeiden toteutusaika on vuosi 2024.

Vierko

Vierko eli vieraskielisen opetuksen kehittäminen kokonaisuudessa edistetään S2 opetuksen laatua kielitaidon kartoittamisen menetelmiä ja kielitaidon kehittymisen seurantaa. Hankkeessa luodaan ja jaetaan valtakunnallisesti materiaaleja ja hyviä käytänteitä sekä kehitetään yhteistyötä työelämän kanssa eri kielisten opiskelijoiden ohjaamisen tueksi. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Hankkeessa on mukana 62 osatoteuttajaa.

Rovala-Opistossa

 • kehitetään kielitietoisuutta koko organisaatiossa
 • kehitetään kielitaidon kartoittamisen ja ohjaamisen menetelmiä
 • kehitetään S2 opetuksen laatua
 • luodaan välineitä ja menetelmiä työpaikalla ohjaamiseen työelämäyhteistyöhön

Toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Digikyvykkyys

tarkoittaa organisaation kykyä toimia tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä. Digikyvykkyys edellyttää osaavaa henkilöstöä ja johtoa, selkeitä toimintamalleja ja prosesseja, tarkoituksenmukaista tietoa sekä toimivia, käyttäjälähtöisiä tietojärjestelmiä. Ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyttä vahvistetaan parhaiten yhteistyöllä, yhteiskehittämisellä ja osaamisen jakamisella. Tätä hanketta koordinoi Omnia.

Rovala-Opistossa on tavoitteena

 • hyödyntää paremmin eri järjestelmistä saatavan tiedon käyttöä osana oppilaitoksen toiminnan kehittämistä.
 • ajantasaistaa henkilöstön osaamista ja digikyvykyyttä tietohallinnossa ja pedagogisissa ratkaisuissa
 • hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia.
 • tehdä oma tietojohtamisen malli    

Toteutusaika: 1.11.2023-31.12.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus rahoittaa ammatillisen koulutuksen kahta hanketta, joita tehdään kansanopistojen kanssa yhteistyössä. Näitä hankkeita ovat: OTUKA ja SOKKA 

OTUKA

OTUKA Oppimisen tuki kansanopistoissa – Ammatillisen koulutuksen ohjaus ja tuki prosesseista käytäntöön

OTUKA -hankkeessa ammatillista koulutusta järjestävät kansanopistot laativat yhtenäiset prosessit ja toimintamallit oppimisen tuen systemaattiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin kansanopistoissa. Painopisteenä ovat henkilökohtaistaminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikainen ohjaus ja tuki sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Oppimisen tuen järjestämisessä huomioidaan asuntolatoiminta ja moniammatillinen yhteistyö. Opiskelijat huomioidaan oman hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden asiantuntijoina.

Hankkeen tavoitteena on luoda eri tyyppisten kansanopistojen hyödynnettävissä olevia oppimisen tuen prosesseja ja malleja. Hankkeessa seurataan hallitusohjelman mukaista oppimisen tuen kehittämistä ja huomioidaan tulevat muutokset. Tuloksia ja tuotoksia esitellään kansanopistojen yhteisissä tilaisuuksissa ja alueellisissa verkostoissa.

Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto, lisäksi yhteishankkeessa mukana ovat Kanneljärven opisto, Haapaveden Opisto, Peräpohjolan Opisto, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Rovala-Opisto.

Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.

Tavoitteet

 1. Laaditaan toimiva oppimisen tuen järjestelmä kansanopistoon Tuloksena on oppimisen tuen kokonaissuunnitelma, jonka muodostavat opintojen henkilökohtaistaminen (sis. opinto- ja uraohjaus ja erityinen tuki), työelämässä oppiminen sekä muut opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja hyvinvointia tukevat toimet.
 2. Laaditaan kansanopistoille yhteinen oppimisen tuen kartoittamisen toimintamalli sekä kuvataan menetelmät, joiden avulla oppimisen tuen eri osa-alueita kartoitetaan eri tutkinnon suorittamisen vaiheissa.
 3. Vahvistetaan ammatillista koulutusta järjestävien kansanopistojen toimintakulttuuria kehittämällä henkilöstön osaamista oppimisen tukeen liittyen. Selkiytetään eri toimijoiden rooleja oppimisen tuen prosessissa sekä kehitetään erityisopettajan konsultatiivista roolia kansanopistoissa.
 4. Kehitetään ja jaetaan yhteisiä oppimisen tuen toimintamalleja hankkeeseen osallistuvien kansanopistojen kanssa. Jaetaan hankkeen tuloksia ja tuotoksia koko kansanopistoverkostolle erilaisissa kansanopistojen yhteisissä tilaisuuksissa sekä verkostofoorumeissa.

Hankkeen toteutusaika: 8.12.2023-30.6.2025

Lisätietoja: Sari Laatikainen p. 040 718 0085 sari.laatikainen@rovala.fi

SOKKA

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja opistoyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 19.12.2022-30.4.2025 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys ja siinä ovat mukana seuraavat kansanopistot: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Haapaveden Opisto, Itä-Karjalan kansanopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovala-Opisto, STEP-koulutus, Suomen Nuoriso-opisto sekä Valkealan kristillinen kansanopisto.

Hankkeen tehtävänä on:

 • Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
 • Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
 • Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on tarkemmin:

 • Vahvistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oppilaitosyhteisöjen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyvinvointijohtamista.
 • Laatia systemaattinen ja jatkuvasti kehittyvä toimintamalli hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Vahvistaa johdon ja henkilöstön moninaisuusosaamista opiskelijoiden resilienssin, mielenterveyden ja moninaisuuden tukemisessa.
 • Uudistaa oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä laatia teemoista opintokokonaisuus.
 • Kehittää toimintakäytänteitä, joita pilotoidaan oppilaitoksissa ja parastetaan ja levitetään yhdessä.
 • Koota tulokset Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan ja AOE.fi -palveluun.
 • Hyödyntää edellisten Oikeus Osata -hankkeiden malleja, ottaa mukaan uusia toimijoita ja kehittämiskohteita sekä juurruttaa uusia käytänteitä oppilaitoksiin.
 • Vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä.
 • Edistää ammatillisen koulutuksen oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista kestävyyttä.

Hankkeen tulokset ja toimintamallit kootaan hankkeen aikana Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan. Löydät toimintakäsikirjan Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolta.

Seuraa hankkeen kehittämistyötä tällä verkkosivulla ja sosiaalisessa mediassa #kansanopistossavoidaanhyvin

Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.

Toteutusaika: 19.12.2022-30.4.2025

Lisätietoja hankkeesta: koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi

Rovala-Opistossa hankkeesta vastaa: Sari Laatikainen p. 040 718 0085 sari.laatikainen@rovala.fi

OHR -toimimaan 1 ja 2

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Opiskeluhuollon kehittämistä jo kahdella eri hankerahoituksella.

OHR toimimaan 1

Hankkeessa on luotu yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikello, eli aikataulutettu se, miten opiskeluhuolto vuoden aikana toimii ja miten yhteiset tapahtumat, toiminnot ja koulutukset nivoutuvat osaksi opiskeluhuollollista kokonaisuutta. Hankkeessa luotiin myös menetelmiä opettajien, opiskelijoiden ja henkilöstön sitouttamiseksi osaksi opiskelijahuoltotyötä. Hankeen aikana on kehitetty opiskeluhuoltoa, järjestetty hyvinvointiviikkoa ja esitelty hyvinvoinnin vuosikelloa kansanopistoverkostossa ja Lapin hyvinvointialueen yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä.

Toteutusaika: 1.1.2023-31.7.2024

OHR toimimaan 2

Tavoitteena on rakentaa jatkumo opiskelijan hakeutumisesta opintojen loppuun saattamiseen ja luoda malli, miten ja millaisilla menetelmillä opiskeluhuolto voisi toimia opiskelun eri vaiheissa yksilö- ja ryhmätasolla. Toimintamalli luodaan osaksi ammatillista kasvua. Edellisessä hankkeessa aloitettu mielenterveystyön ja pedagogisen työn yhdistäminen osaksi oppimisprosessia jatkuu siten, että saatuja kokemuksia ja menetelmiä kehitetään edelleen ja vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta prosessin aikana. Lisäksi menetelmää testataan myös toisessa kasvatus- ja ohjausalan koulutusta järjestävässä kansanopistossa. Otamme vastaavasti käyttöön heidän luomaansa toimintatapaa ja jatkojalostamme tuotettuja malleja, menetelmiä ja toimintatapoja.

Toteutusaika: 01.08.2024-31.07.2025

Lisätietoja:

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi