orange background

Sovittelu

Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto

Rovalan Setlementti ry organisoi rikos- ja riita-asioiden sovittelua Rovaniemen, Ranuan ja Posion alueilla. Sovittelupalvelujen tuottamista ja toteuttamista ohjaa ja säätelee 1. päivä tammikuuta 2006 voimaan tullut laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 1015/2005.

Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Sovittelun tarkoituksena on tarjota osapuolille mahdollisuus toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta tai riidasta aiheutuneiden vahinkojen hyvittämiseen. Sovittelulla pyritään siihen, että riidan tai rikoksen osapuolet sopivat keskenään, kuinka teon aiheuttamat vahingot korvataan. Sovittelu voidaan toteuttaa sellaisten osapuolten kesken, jotka henkilökohtaisesti ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja pystyvät ymmärtämään sovittelussa tehtyjen ratkaisujen merkityksen.

Mitä voidaan sovitella?

Rikoksia, joiden osapuolina ovat asianomistaja ja rikoksesta epäilty, kuten

 • pahoinpitelyt
 • vahingonteot
 • ilkivaltarikokset
 • varkaudet, näpistykset
 • kunnianloukkaus
 • kotirauhanrikkomiset
 • alle 15-vuotiaiden tekemät rikokset
 • sekä riita-asiat, joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen henkilö.

Sovittelualoite

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistoon

 • rikoksen tai riidan osapuoli
 • poliisi tai syyttäjä
 • alaikäisen huoltaja, edunvalvoja tai laillinen edustaja
 • muu viranomainen
 • vain poliisi tai syyttäjä lähisuhdeväkivaltaa sisältävissä rikoksissa. 

Sovitteluneuvottelu

 • Sovittelun lähtökohtana on yhteinen neuvottelu, jossa osapuolten lisäksi on mukana kaksi vapaaehtoista sovittelijaa sekä tarvittaessa tulkki. Alaikäisellä henkilöllä on pääsääntöisesti oltava huoltaja läsnä neuvottelussa.
 • Osapuolet saavat käyttää avustajaa tai tukihenkilöä, jollei se vaaranna sovittelun häiriötöntä kulkua ja kaikki osapuolet suostuvat siihen.
 • Mikäli asiassa päästään osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, laaditaan yhdessä sopimus, jonka osapuolet allekirjoittavat.
 • Tieto sovittelun kulusta ja lopputuloksesta toimitetaan sovittelun päätyttyä poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle.
 • Sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteutumista.

Mitä hyötyä sovittelusta on?

 • Sovittelussa rikoksen tai riidan osapuolet voivat kohdata toisensa luottamuksellisesti ja selvittää asiaa rakentavalla tavalla.
 • Sovittelussa asianosaisilla on itse mahdollisuus vaikuttaa oman asiansa ratkaisuun.
 • Sovittelussa vahingonkorvauksista voidaan sopia rahana, työnä tai muuna hyvityksenä.
 • Asianomistajarikoksessa sovinnon syntyessä ja asianomistajan luopuessa rangaistusvaatimuksesta syytettä ei nosteta, ellei tärkeä yleinen etu niin vaadi.
 • Virallisen syytteen alaisessa rikoksessa sovittelusopimus voi olla syyttäjälle peruste jättää asia syyttämättä tai tuomioistuimelle peruste jättää rangaistus tuomitsematta tai lieventää sitä.

Vapaaehtoiset sovittelijat

Sovitteluneuvottelut järjestävät koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat. Vapaaehtoiset sovittelijat toimivat sovittelutoimiston ohjauksessa ja he ovat vaitiolovelvollisia.

THL tietosuojailmoitus

Yhteystiedot

Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto
Maakuntakatu 29–31 B 3 krs.,  96200 Rovaniemi
Puhelin 040 7236 721
sovittelu@rovala.fi

Lue lisää sovittelusta: www.thl.fi/sovittelu